Architects of the west kingdom

Architects of the west kingdom

(1 امتیاز مشتری)

1,804,000 تومان

از جمله بهترین بازی های سال 2018 مناسب 1 تا 5 نفر با امتیاز بسیار عالی 8.0 در وبسایت بردگیم گیک

موجود در انبار

مقایسه

معماران پادشاهی غربی در پایان امپراطوری کارولینگان، در شهر سیرکا در سال ۰۵۸ پس از میالد اتفاق میافتد. بازیکنان، در
نقش معماران سلطنتی، با یکدیگر رقابت میکنند تا پادشاه را تحت تاثیر قرار دهند و با ساخت ساختمانهای مختلف در سرزمین
جدید او، جایگاه اصیل خود را حفظ کنند. به این منظور، بازیکنان باید مواد خام را جمع آوری کنند، کارآموز استخدام کنند و به صورت
دقیق نیروهای خود را مورد پایش قرار دهند. شهر پر از خائن است. معماران رقیب، از هیچ کاری برای جلوگیری از پیشرفت شما
دریغ نمیکنند. آیا پرهیزگار و با فضیلت باقی میمانید یا در جمع دزدان و در بازار سیاه شما را پیدا خواهند کرد؟

هدف بازی معماران پادشاهی غربی به دست آوردن بیشترین امتیاز پیروزی در پایان بازی است. امتیازات از طریق ساختن
سازههای مختلف و مشارکت در ساخت کلیسای جامع کسب خواهند شد. در طول بازی، بازیکنان باید تصمیمات اخالقی بسیاری
بگیرند. هرچند، تنها در پایان بازی است که پرهیزگاری آنها مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. شاید چند معماملهی پنهانی در اینجا
و آنجا خیلی زیاد به نظر نرسد، اما اگر خیلی غرق آن شوید، مجازات خواهید شد. بازی زمانی به پایان خواهد رسید که مجموعه
مشخصی از سازهها ساخته شوند.

ترجمه از: سرزمین ذهن زیبا

1 امتیاز برای Architects of the west kingdom

  1. 5 بیرون از 5

    !

امتیاز دادن

X